3 January 2018 | 4:00

Why winter tires can not be used in summer?

Many drivers save on summer tires, this way: - Winter tires are also used in the summer, which is as dangerous as the summer heaters use in the winter. The thing is that the composition of the summer and winter tires is different: the high temperatures in the summer tend to soften the winter tires, and their structure changes, and the car's course and braking are going to another stage.

The braking is becoming ineffective, so the braking path in winter is 6 meters longer than the winter tires. Experience shows that in the summer, when the summer tire car has already been stopped, the winter tire car is still running at 37 km / h. It's clear that if winter tires are blocked, the flow is longer and therefore the fuel consumption is 15% more. And you still think that you are sparing no summer tires?

Other News

03 /01/ 2018

03 /12/ 2018

​​Հոկտեմբերի 17-19- ին անցկացվեց «Էքսպո Ռուսաստան –Հայաստան 2018» միջազգային արդյունաբերական 8-րդ ցուցահանդեսը և Երեւանի բիզնես ֆորումը:

Code։ {{product.code}}
+
{{product.price | currency2}}

Total

{{sum | currency2}}

Show basket
Checkout